Một số vấn đề của nghiên cứu chính sách và ứng dụng lập pháp ở Việt Nam

Nghiên cứu chính sách và ứng dụng lập pháp ở Việt Nam Kể từ những năm 1950, khi Lasswell[1] đặt nền móng cho khoa học chính sách với cách tiếp cận “định hướng chính sách” của dân chủ[2], đến nay, nghiên cứu chính sách[3] đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển sôi … Continue reading Một số vấn đề của nghiên cứu chính sách và ứng dụng lập pháp ở Việt Nam